ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

බෝධිරාජ බෞද්ධ සංගමය - සිංගප්පූරුව

පූජ්‍ය ඔ්මල්පේ සෝභිත හිමිපාණන්ගේ සාසනික, සාමාජික සේවාවන් වටා ඒකරාශී වූ සිංගප්පූරුවේ සැදැහැති පින්වත් පිරිසේ එකතුව බෝධිරාජ බෞද්ධ සමිතිය යි. 1994 දී ආරම්භ කෙරුණු මේ සුහද සංසදය බෞද්ධ පිළිවෙත් ප්‍රලුණ කරමින්, නිරවද්‍ය වූත්, තෘප්තිමත් වූත් ජීවිතයක් ගත කිරීම සදහා වූ මාර්ගෝපදේශනය සිය සාමාජිකත්වයට ලබා දෙයි.

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම හා සම්බන්ධ කුදු මහත් සේවාවන් සදහා නිරන්තර දායකත්වය සපයන මේ සංවිධානය හා සම්බන්ධ දායක පිරිසේ කාරුණික භාවය හා හිතෛශී භාවය ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ සදානුස්මරණීය කෘතවේදීත්වයට යොමු වන්නකි.

බෝධිරාජ බෞද්ධ සංගමය

මුල්පිටුව      >  ආගමික      >    බෝධිරාජ බෞද්ධ සංගමය

English
බෝධිරාජ බෞද්ධ සංගමය