ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර පෙර පාසල - හිගුරආර

ළදරු විය යනු හැකියාවන් පිළිබඳ බීජ වැපිරීමට සුදුසු සාරවත් කෙත්බිමකි. මේ සත්‍ය වූ න්‍යාය ක්‍රියාවට නංවා විශ්මිත ප්‍රතිඵල අත්දකින්නට බෝධිරාජ ජාත්යන්තර පෙර පාසලේ දෙමාපියෝ සමත්ව සිටිති. මවු බසත් සමග ඉංග්‍රීසි බසද උපයෝගී කර ගනිමින් ළ ක්‍රියාකාරකම් ඔප් නැංවීම මේ මගින් සිදු වෙයි. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍රෙය් දැනුම් සාගරයේ නිර්භය ලෙස පිහිනා යන්නට ගත සිත පුහුණු කරවන ප්‍රථම පියවර වශයෙන් සැලකිය හැකි මේ සේවාව තුළ සිඟිත්තෝ 290 ක් පමණ සුසංගතව සිටිති.

වැඩිහිටි වියේදී ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම ආරම්භ කිරීම නිසා, එම භාෂාව කෙරේ ඇතිවන බිය, හීනමානය නැතිවීම මේ වැඩසටහනේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය යි. සිංහල තම මවුබස සේ ගෞරවයෙන් සළකන අතර ම ඉංග්‍රීසිය අමුත්තක් නොවන බවද, අමුතු ගරුසරු විෂයක් නොවන බව ද කිරිකැටි වියේ ලබන මේ භාෂා අත්දැකීමත් සමග දරුවා සිත තුළට පිවිසෙන සත්‍යතාව යි.

බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර පෙර පාසල

මුල්පිටුව      >  අධ්‍යාපනික     >    බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර පෙර පාසල

English