ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

අක්ෂිදාන සංගමය

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය

ධර්මවිජය කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානය

සඳුදා පොල

රුක් රෝපණ වැඩසටහන

සහන සේවා සමිතිය

English

මාතෘ සුභසාධන ැඩසටහන

ප්‍රජා ජල සම්පාදන වැඩසටහන