ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති - කැටගල්ආර - මොදරවාන

පාණීය හා පරිභෝජන ජලය වනාහි ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය ම සම්පතකි. එහෙත් ඒ සඳහා පහසුකම් හිඟ කමින් පිඩාවට පත්ව සිටින ගැමියන්ගේ සංඛ්‍යව සුළු වූවක් නොවේ. මේ සඳහා විසඳුමක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා රජය ලෝක බැංකුවේ මූල්යාධාර  මත 1994 දී ආරම්භ කරන ලද ප්‍රජා ජල සම්පාදන වැඩසටහනේ ප්‍රබල  හවුල්කාර සංවිධානයක් වශයෙන් ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඇඹිලිපිටිය ප්‍ර දේශයට ඉමහත් සෙතක් සැලසින. ප්‍ර දේශයේ ප්‍රජා මූල සංවිධාන හා එක්ව දර්ශනගම කැටගල්ආර, මොදරවාන යන ව්‍යාපෘති සාර්ථක ලෙස නිමා කළ හැකිවිය. එයින් දර්ශනගම සෘජු ලෙසම ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට පවරනු ලැබූ අතර ඉතිරි ව්‍යාපෘති දෙක පදනම මගින් කළමණාකරණය කරමින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මේ හා සම්බන්ධ ප්‍රතිලාභී පවුල් ගණන 1400 ක් පමණ වෙයි.

ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව මත ජනතාව විසින් ම ශ්‍රම ශක්තියෙන් ඉදිකරගන්නා ලද්දක් බැවින් මේ ජල ව්‍යාපෘති සඳහා මහජන උද්යෝගය හා අවධානය වැඩිය. ඒ නිසා ගම්මානයේ පොදු සමගිය සාමූහික වගකීම ආදී ශුභදායී ප්‍රවණතා මේ මගින් වර්ධනය වී තිබේ. බෝධිරාජයේ සෘජු මෙහෙයවීම නිසා ද ඒ වටා පවත්නා මහාජන සහයෝගය නිසා ද මේ ජල ව්‍යාපෘති සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ප්‍රජා ජල සම්පාදන වැඩසටහන

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     ප්‍රජා ජල සම්පාදන වැඩසටහන

English