ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

Loading...

ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය

ඇඹිලිපිටිය, 70200.

Tel - (+94) 472 261 268  

—-----------------------------------------------

බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

හිඟුරආඅර, ඇඹිලිපිටිය. 70200

Tel - (+94) 718 044 904

 —––––––––––––––––––––-------------—––––––––––-

බෝධිරාජ දහම් පාසලල

හිඟුරආර, ඇඹිලිපිටිය, 70200.

Tel - (+94) 474 931 725

—––––––––––––––––––––-------------—––––––––––-

ළමා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය - හාගල

තුංකම, හාගල

Tel - (+94) 474 930 115

—---------------------------------------------------

බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර පෙර පාසල

හිඟුරආර, ඇඹිලිපිටිය, 70200

Tel - (+94) 474 930 116

විමසීම්Contact

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය,

හිඟුරආර, ඇඹිලිපිටිය, 70200

දුරකතන: 0472 261 399   / 0474 931 725

ෆැක්ස්: 0474 931 682

ඊමේල්: omalpe26@gmail.com sobhita@sltnet.lk


කාර්යාලය:

දුරකතන: 0474 931 725

English