ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

අක්ෂිදාන සංගමය -  ඇඹිලිපිටිය

කොළඹ ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමයේ ශාඛා සංවිධානයක් වශයෙන් 1985 සිට ක්‍රියාත්මක මේ අංශය මගින් ප්රෙද්ශයේ පරිත්‍යාගශිලී ජනතාවට සිට මරණයෙන් පසු දෙනෙත දන්දීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත.“මළ නෙතට පණ දෙන්න“ යන උද්යෝග පාඨය තහවුරු කරලමින් අවස්ථානුකූලව ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක පැවිදි ගිහි ස්වේච්ඡා කණ්ඩායමක කැපවීම යටතේ සාමාන්ය යෙන් මසකට ඇසු යුගල දෙකක් පමණ ප්රමාණයක් මවු සංවිධානය වෙත භාර කෙරෙයි.

මේ සත් ක්‍රියාව මගින් බෝධිසත්ව ගුණයක් පුද්ගල මනස තුළ රෝපණය කෙරෙයි. අනුන්ගේ යහපත සඳහා තම ධනය ශ්‍රමය  පමණක් නොව ශරීරාංග ද පරිත්‍යාග කිරීම බෝධිසත්ව ගුණයකි. තම මරණයෙන් පසුව පරිත්‍යාග කළත්, එයින් පුද්ගලයා ජීවත්ව සිටින අවධියේ සිත් තුළ හටගන්නා පරානුකම්පාව සුළු වූවක් නොවේ. ඒ සමගම කෙතරම් ආදරයෙන් හා ආශාවෙන් රැකබලා ගත්ත ද තම ශරීරය අනාගතයේ දිනෙක විනාශ වී යන බවත් එයින් හෝ අනුන්ට ප්‍රෙයා්ජනයක් ලැබෙනවානම් එයට ඉඩ සැලසීම වැදගත් බවත් පුද්ගලයාට අවබෝධ වීම නිසා ඔහුතුළ බුද්ධිමය හැඟීම් වඩා වර්‍ධනය වෙයි.

අක්ෂිදාන සංගමය

මුල්පිටුව      >  වෙනත්     >     අක්ෂිදාන සංගමය

English