ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

සදුදා පොල

සෑම සඳුදා දිනකම උදෑසන ක්රියාත්මක වන තවත් අන්යොන්යාධාර වැඩසටහනකි මේ. විහාරස්ථානය අවට සිටින අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ගෘහණියන් තම ගෙවත්තේ හදන එළවලු ආදිය ගෙනැවිත් විහාරස්ථානයේ මාර්ගයේ තබාගෙන ඒවා ඔවුනොවුන් අතර හුවමාරු කරගැනීම සිදුකෙරෙයි. බාහිර අයට ද මෙහිදී ද්රව්ය මිළදී ලබාගත හැකිය. අතරමැදියන්ගෙන් තොර ලාභදායී මේ වැඩසටහන මගින් වසවිස නැතිව සුළු පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ද්රව්ය සඳහා ජනතාව අතර උනන්දුව ඇති කරවයි.

පොලකාසි අයකිරීම හෝ වෙත් බදු ආදියත් අයකිරීමක් නොකරන නිසා මෙහි ප්රතිලාභ 100% ක්ම අදාළ ගැමි පවුල්වලට ලැබේ. එසේම භාණ්ඩ පිළිබඳ හුවා දක්වන කලබලකාරී කරච්චලයකින් තොරවීම නිසා මෙයට සහභාගිවන හැමගේ ම මනස සංසුන් ය. සාමකාමී ය. එනිසා ම විහාරස්ථාන පරිසරයේ පැවැත්වෙන මෙයන් සේවාවක අගය වඩාත් අර් ථාන්විත ය. ජනතාවගේ යහපත සඳහා හඳුන්වාදීම මගින් බෝධිරාජ පන්සල වඩාත් ඵලදායී ඉදිරි පියවරක් තබා තිබේ.

සඳ්‍රදා පොල

මුල්පිටුව      >  වෙනත්     >     සඳුදා පොල

English