ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

කුසුමා නිවාසය - ඇඹිලිපිටිය

වෑවල ගමගේ ගුණපාල මහතා විසින් පරිත්‍යාග කෙරුනු නිවසේ පවත්වාගෙන යන මේ සේවාව ජිවිතයේ සැඳෑ සමයේ අසරණව සිටින වයස්ගත මෑණිවරුන්ට පිළිසරණ සපයයි. මේ මධ්‍යස්ථානය ඇඹිලිපිටිය, මොදරවාන ගමේ ගලේබෝධිය අසළ පිහිටා තිබේ.

අසරණව සිටින වැඩිහිටි මව්වරුන්ට සෙවන සලසන මේ සේවාව 2016.06.20 දින සිට කුසුමා නිවාසය ලෙසින් හඳන්වනු ලැබේ. මැලේසියාවේ දායිකා කුසුමා කොං සිවු කුවං මහත්මියගේ කාරුණික අනුග්‍රාහකත්වයට උපහාර වශයෙන් එසේ නම් කරන ලද නිවාසයේ නඩත්තුව සම්පූර්ණෙයන් ම පවත්නේ මහජන ආධාර මත ය. මහළුවියේ පාළුව, සාංකාව මගහැරෙන ආගමික හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් මෙන් ම හස්ත කර්මාන්ත කටයුතු ආදි සරල ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් ද මෙහිදී වයස්ත මෑණිවරුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක ය.

කුසුමා නිවාසය

මුල්පිටුව      >  සුභසාධන     >     කුසුමා නිවාසය

English