ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම යටතේ පාලනය වන තවත් විහාරස්ථාන 13 ක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි හා ඇඹිලිපිටියට නුදුරු ගම්මානයන්හි ස්ථානගත ය. එම ප්‍රදේශයන්හි වෙසෙන ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මිකමෙන්ම සමාජීය සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රියාකිරීමට මෙම විහාරස්තානයන්හි භික්ෂූන් වහන්සේලා කැපවී සිටිති.

තවද  මම ප්‍රදේශයන්හි තරුණ දරුවන් පැවිදි කර හා ඔවුන් හට අධ්‍යාපනය ලබාදි එම විහාරස්ථානයන්හි නේවාසික පහසුකම් සලසා සමාජ සේවයට යොමු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. එමගින් ජනතාව හා පන්සල සමිප කරවිම මෙන්ම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සදාචාර සංවර්ධනය නැංවිම අපගේ අරමුණ වේ.

බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන

මුල්පිටුව      >  ආගමික      >    බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන

English